Regulamin biegu Waligóra RUN Cross 2020 1. ORGANIZATOR BIEGU

  1. Organizatorem biegu Waligóra Run Cross jest Stowarzyszenie Waligóra Run.
  2. Adres: ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca.
  3. NIP 0000647816 , REGON 8862995108, KRS 365972513.
  4. Osoba do kontaktu: Andrzej Kolisz, tel: 759-03-58-33.

 2. TERMIN I MIEJSCE

  1. Bieg odbędzie się w dniu 03.10.2020r.
  2. Start dystansu ULTRA (53 km) o godzinie 08:00, HALF (25km) o godzinie 10:00, TEN (10km) o godzinie 11:00 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy, ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca.
  3. Meta zawodów dla wszystkich dystansów znajduje się w Głuszycy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy.

 3. DYSTANS

  1. Impreza zostanie rozegrana na trzech dystansach:
   ULTRA WRC – 53km z przewyższeniem +2500m / -2500m;
   HALF WRC – 25km z przewyższeniem +1095m / -1095m;
   TEN WRC – 9 km z przewyższeniem +134m / -134m.

  2. Szczegółowy opis tras biegu znajduje się w zakładce TRASA.


 4. LIMIT CZASU

  1. Limity czasu przewidzianego do pokonania trasy zawodów:
   - ULTRA WRC (53km) – 10 godzin;
   - HALF WRC (25km) – 5 godzin.
   - TEN WRC (9 km) – czekamy na wszystkich do końca .

  2. Na dystansie ultra wprowadza się limit czasu na 30 km biegu (Sokołowsko) i wynosi on 6 godzin.


 5. PUNKTY ŻYWNOŚCIOWE

  1. Na trasie zawodów przewidziane jest dziewięć punktów odżywiania dla dystansu ULTRA WRC i trzy na trasie HALF WRC. Opis rozmieszczenia punktów odżywiania znajduje się w informatorze. Na punktach odżywiania przewidziano: wodę, cola, napój izotoniczny, arbuzy oraz rodzynki.

  2. WRC TEN nie przewidziano punktów żywnościowych oraz nawadniania.

 6. PUNKTY KONTROLNE

  1. Na trasie biegu będą rozmieszczone stałe i lotne punkty kontrolne. Rozmieszczenie punktów stałych znajduje się w opisie trasy.


 7. ZALECANE WYPOSAŻENIE

  1. Uczestnicy biegu ULTRA podczas trwania zawodów, powinni posiadać pojemnik na wodę (camelbak , bidon oraz kubek itd.) oraz ze względu bezpieczeństwa sprawny telefon komórkowy z numerami kontaktowymi do organizatora zawodów oraz GOPR.

  2. Każdy uczestnik musi mieć własny kubek na wodę.

  3. Napoje i odżywki żelowe muszą być podpisane i będą sprawdzane w biurze zawodów.

  4. Zawodnik,który pozostawi na terenie biegu jakiekolwiek śmieci,nie będzie klasyfikowany w biegu.

  5. Wszystkie te zabiegi to dbanie o nasze środowisko i wierzymy,że zawodnicy,którzy chcą wystartować w naszym WRC również dbają o swoje otoczenie naturalne.


 8. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Uczestnikiem Waligóra RUN Cross może zostać każda osoba która do dnia 03 października 2020 r. ukończy 18 lat.

  2. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu maratońskim. Wymagane jest podpisanie Oświadczenia w Biurze Zawodów.

  3. Wszyscy zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów osobiście! Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.

  4. ZAWODNIK MUSI ZWERYFIKOWAĆ SIĘ OSOBIŚCIE !!!


 9. ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeń na stronie internetowej www.pomiarownia.pl do dnia 20 września 2020 roku, lub do wyczerpania limitu startujących.

  2. W przypadku wolnych miejsc startowych istnieje możliwość zapisów w biurze zawodów w dniu imprezy oraz dzień wcześniej w godzinach pracy biura zawodów.

  3. Za ZGŁOSZENIE uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.pomiarownia.pl i dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora. O znalezieniu się na liście startowej decyduje termin opłaty startowej.


 10. OPŁATA STARTOWA

  1. Wysokość opłaty od dnia 01.05.2020 do 20.09.2020r.:
   120zł – ULTRA WRC;
   90 zł – HALF WRC;
   50 zł – TEN WRC.

  2. Wysokość opłaty w biurze zawodów (Uwaga - Tylko za zgodą organizatora):
   170zł – ULTRA WRC;
   140zł – HALF WRC;
   70zł – TEN WRC.

  3. Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora nr: 23 1140 2004 0000 3802 7658 8655 w mBanku.

  4. W tytule opłaty należy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz ULTRA WRC, HALF WRC, TEN WRC w zależności od dystansu.

  5. Z opłaty startowej zwolnieni są: zwycięscy ubiegłorocznej edycji biegów ULTRA WRC i HALF WRC (kategoria Open).

  6. Nie istnieje możliwoś przepisania pakietu startowego na innego zawodnika.


 11. TERMIN ZAPISÓW

  1. Zapisy rozpoczną się dnia 01.05.2019 i będą prowadzone do dnia 20.09.2020 albo do wykorzystania limitu.

  2. Zapisy są możliwe również w biurze zawodów również do wyczerpania limitu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem).

  3. Nie ma możliwości przepiania pakietu na innego zawodnika.


 12. LIMIT STARTUJĄCYCH

  1. ULTRA WRC: 200 zawodników.

  2. HALF WRC: 200 zawodników.

  3. TEN WRC: 100 zawodników.

  4. O uczestnictwie w zawodach decyduje termin wpłaty.


 13. BIURO ZAWODÓW

  1. Biuro zawodów znajduje się w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy przy ul. Kolejowej 8.

  2. Czynne 02.10.2020r. od godziny 17:00 do 20:00 oraz w dniu zawodów 03.10.2020r. od godziny 6:00 do 9:00.


 14. KLASYFIKACJA

  1. W biegu TEN WRC - trzy najlepsze kobiety i mężczyzni.

  2. W biegach HALF i ULTRA WRC -OPEN kobiet i mężczyzn.

  3. W biegach HALF i ULTRA WRC - Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
   Kat. K 20 / M 20 (18-29 lat),
   Kat. K 30 / M 30 (30-39 lat),
   Kat. K 40 / M 40 (40-49 lat),
   Kat. K 50 / M 50 (pow. 50 lat),

  4. Mieszkaniec Gminy Głuszyca (dotyczy biegu ULTRA WRC i HALF WRC):
   Najlepsza Kobieta - pierwsze 3 miejsca,
   Najlepszy Mężczyzna - pierwsze 3 miejsca,

  5. Klasyfikowani w kategorii OPEN nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.

  6. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary.

  7. Zawodnicy, którzy zgłoszą się do startu na dystansie ultramaratonu nie będą klasyfikowani w półmaratonie. Aby być klasyfikowanym muszą ukończyć bieg ultra.


 15. PAKIET STARTOWY

  1. W skład pakietu startowego wchodzą: pamiątkowy medal za ukończenie biegu, koszulka techniczna, 7 (ULTRA)/3 (HALF) bufety na trasie biegu, posiłek po zawodach.

  2. Pakiet startowy może być rozszerzony w zależności od pozyskania nowych środków.


 16. NOCLEGI

  1. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy. Osoby korzystające z noclegu powinny posiadać własny śpiwór oraz karimatę.

  2. Zawodnicy przyjmowani będą na nocleg w dniu 02.10.2020 od godziny 18:00 za okazaniem numeru startowego.

  3. Wykaz noclegów w okolicy Głuszycy znajdziesz tutaj.


 17. ŻYWIENIE

  1. Bufety będą wydawały: wodę, napoje izotoniczne lub colę, arbuzy, czekoladę oraz rodzynki.

  2. Obiad dla zawodników będzie wydawany w Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy.


 18. CEL IMPREZY

  1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

  2. Promocja miasta i gminy Głuszyca oraz popularyzacja obszaru Gór Suchych.


 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

  2. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania zawodów.

  3. W dniu biegu, w godz. 7:00 – 19:00 będzie czynny depozyt, gdzie można złożyć rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez Organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

  4. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

  5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej w miejscu widocznym dla obsługi zawodów. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są zgłosić swoją rezygnację obsłudze biegu oraz zdjęcia numeru startowego i udania się do bazy zawodów.Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.Dyskwalifikacji podlegają również osoby skracające trasę biegu. Zawodnicy zobowiązani są do pokonywania trasy biegiem, marszobiegiem lub marszem.

  6. Zawodnicy mogą korzystać z kijków trekkingowych z zachowaniem szczególnej ostrożności.

  7. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.

  8. Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania z powodu zagrażających zdrowiu i życiu warunków atmosferycznych nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.

  9. W przypadku odwołania zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (siła wyższa) wpisowe nie będzie zwracane lub będzie zwracane częściowo adekwatnie do kosztów poniesionych przez organizatora.

  10. Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń w Biurze Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

  11. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora.


Pozostało:

Dodatkowe informacje:

O biegu
Zapoznaj się z opisem biegu WRC

Treningi
O wspólnych treningach na trasie WRC

Półmaraton Szlakiem Riese
Prolog WRC Głuszyca

Bieg Koliby Łomnickiej
Prolog WRC Głuszyca

Wasze relacje
Wasze relacje z biegu WRC

O Głuszycy
Głuszyca i okolice - przyjedź tu i odpoczywaj

Noclegi
Gdzie można się zakwaterować

Wolontariat
Dowiedź się jak możesz nam pomóc

Dla mediów
Materiały dla massmediów

Głuszyca słynie ze wspaniałych górskich panoram, tras Strefy MTB i podziemnych obiektów Riese. Głuszyca jest doskonałym miejscem do uprawiania wielu sportów: turystyka górska, bieganie, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, wspinaczka po lodospadach, paralotniarstwo, turystyka konna. Do głównych obiektów rekreacyjnych można zaliczyć basen Delfinek, który oferuje również możliwość skorzystania z sauny. W sezonie letnim czynny jest odkryty basen miejski. Zapraszamy do czynnego wypoczynku w Głuszycy.